SUPORT TÈCNIC NECESSARI PER A ACONSEGUIR UN ÒPTIM DESENVOLUPAMENT DE L’EDIFICACIÓ I DE L’OBRA PÚBLICA


Els nostres serveis en aquest àmbit abasten tot el procés en cadascuna de les seves fases,
des dels estudis previs al manteniment un cop finalitzada l’obra.

Estudis previs


 • Anàlisi i propostes d’actuació

L’anàlisi dels condicionants físics de l’entorn i les necessitats a satisfer generen un ventall de possibilitats tècniques que es tradueixen en propostes d’actuació amb avaluacions tècniques i econòmiques.

 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica.

Fase de projecte


 • Estructura: Disseny, càlcul i valoració.
 • Construcció
 • Compliment de normativa: Comprovacions de l’adequació del projecte a les diferents normatives i disposicions de caràcter comunitari, estatal, autonòmic i local. En tots els àmbits que el projecte pugui abastar, des de l’urbanístic fins a la gestió de residus generats, passant per totes les unitats d’obra definides, així com mitjans i recursos necessaris.
 • Integració del Codi Tècnic de l’Edificació: Comprovació del projecte i assistència tècnica per a donar compliment al CTE i els seus requeriments bàsics. Seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, seguretat de utilització, salubritat, protecció contra el soroll i estalvi d’energia.
 • Pla d’obra: Desenvolupament del procés constructiu, camí crític i folgances, establiment de fites de control i integració dels recursos necessaris i els seus costos.
 • Medi ambient: Estudi de impacte ambiental. Gestió de residus. Descontaminació de sòls.
 • Seguretat i Salut: Anàlisi de riscos. Desenvolupament d’estudis i plans de seguretat i salut. Coordinació de seguretat i salut en obra.
 • Control de Qualitat. El control de qualitat es desenvolupa des d’un departament independent dins de l’empresa, assegurant el respecte a la norma en l’execució de les obres.
 • Plec de condicions tècniques particulars: L’aparició de nous materials, noves tecnologies, sistemes i procediments de posada en obra, així com noves normes i mecanismes de control, evidencien la necessitat de comptar amb un document, tan important per al desenvolupament i control de l’obra, adaptat a les característiques i determinacions del projecte.
 • Amidaments i pressupostos: La documentació econòmica basada en la definició precisa de les unitats d’obra necessàries per a la construcció del projecte des de l’aspecte qualitatiu, normatiu.

Fase d'obra


 • Assistència tècnica a la direcció facultativa
 • Estructura
 • Construcció
 • Compliment de la normativa
 • Integració del Codi Tècnic de l’Edificació
 • Pla d’obra
 • Medi Ambient
 • Seguretat i Salut
 • Control de qualitat
 • Plec de condicions tècniques particulars
 • Certificacions i valoracions

Obra acabada


 • Definició de l’estat actual. Gràfic i analític
 • Avaluació de danys, anàlisi de les causes i propostes de reparació
 • Procediments de reparació
 • Estabilització de sòls
 • Recalçaments
 • Ampliacions, reformes i canvis d’ús

Peritatges


Manteniment


 • Manteniment preventiu: Operacions necessàries programades en el temps, per a cada tipus d’element que compon l’edifici, amb la finalitat d’evitar el seu deteriorament i/o disfuncions.
 • Manteniment predictiu: Valoració tècnica dels elements, basada en la condició d’ús. Es realitza a través d’instruments de diagnòstic i proves no destructives.
 • Manteniment milloratiu: Modificació o canvi de les condicions originals dels elements amb la finalitat d’obtenir una millor funcionalitat i durabilitat dels mateixos.
 • Manteniment correctiu: Enfocat a les reparacions necessàries o canvis d’elements quan aquests es trobin afectats en la seva part funcional.