EL CONTROL DE QUALITAT ÉS EL CONJUNT D’ACTIVITATS DESTINADES A MESURAR I COMPROVAR QUE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ELEMENT INSPECCIONAT CONCORDEN AMB ELS REQUISITS ESTABLERTS


De forma general el control de qualitat és el conjunt d’activitats destinades a mesurar i comprovar que les característiques de l’element inspeccionat concorden amb els requisits establerts. El departament de control de qualitat és l’encarregat de donar els serveis adequats per a efectuar un control tècnic amb els nivells de qualitat requerits per a la realització de projecte.

Control de projecte


El control de projecte és realitzat per un equip tècnic competent que comprova els nivells teòrics de qualitat i els contrasta amb la normativa vigent Norma EHE-08 Capítol 15 – CTE DB Part 1 – Codi Estructural 2020 Cap.5.

El control de projecte està lligat al control de qualitat en obra: execució i materials.

CONTROL D’EXECUCIÓ


Consisteix en verificar la posada en obra de l’element a revisar conforme a la Norma EHE-08 Capítol 17 – CTE DB – Codi Estructural 2020 Cap.5. Aquesta verificació comporta el contrast de la documentació tècnica amb la realitzat de l’obra, el mesurament de toleràncies i valoració dels resultats obtinguts, la detecció d’incompatibilitats i, finalment si és necessari, la presentació de mecanismes d’actuació vàlids per a esmenar els defectes detectats.

Tot aquest procés es realitza conforme a la documentació tècnica del projecte en totes i cadascuna de les parts que el comprenen:

 • Fonamentació.
 • Estructura de formigó o metàl·lica.
 • Tancaments.
 • Acabats.
 • Cobertes.
 • Façanes.
 • Instal·lacions.

CONTROL DE MATERIALS O DE CONFORMITAT DELS PRODUCTES


Consisteix en identificar els diferents materials emprats en el muntatge de l’element a revisar, identificació del fabricant i la qualitat del material subministrat. Aquesta revisió es realitza conforme a la Norma EHE-08 Capítol 16 – CTE DB – Codi Estructural 2020 Cap.5.

Aquest procés d’identificació es composa principalment de dues fases:

 • Revisió de la documentació tècnica, certificats, segells, marques dels productes i materials, contrastada amb l’emmagatzematge de materials que accedeix a l’obra.
 • Contrast de les especificacions tècniques, controls, assaigs i criteris d’acceptació amb els que quedi tancat el cicle tècnic.

ASSAIGS I INSTRUMENTACIÓ


 • Proves de càrrega – estàtiques.
 • Assaigs dinàmics.
 • Assaigs d’idoneïtat, investigació i acceptació d’ancoratges.
 • Instrumentació – galgues extensomètriques, inclinòmetres, cèl·lules de càrrega en ancoratges i formigó.
 • Georradar.
 • Cinta invar – mesures de convergència.
 • Assaigs pull-off en pintura, morter i/o formigó.
 • Assaigs d’impedància en pilots.
 • Cross-hole en pantalles i bastaixos aïllats.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA


  • Solucions personalitzades
   • Presa de dades
    Visita prèvia, presa de dades i realització d’esquemes i plànols.
   • Qualificació
    Qualificació energètica segons la solució més apropiada per a cada tipus d’habitatge.
    Opció simplificada
    •    CEX
    •    CE3
    Opció General
    •    Lider
    •    Calener
  • Certificació
   Validació de la qualificació energètica per l’organisme competent de cada comunitat autònoma.

TREBALLS SIGNIFICATIUS


 • Comissaria de Sant Andreu.
 • Cotxeres de Zona Franca – TMB.
 • Saló Regent de Barcelona.
 • CIMNE UPC Castelldefels
 • 3ª Fase ETSEIB –Edifici L
 • Edifici TV3 – Sant Joan Despí
 • Paviment triangle ferroviari – TMB
 • Institut Català de Paleontologia – Sabadell
 • Aparcament Tibidabo – Barcelona
 • Prova de càrrega Hospital de Sant Pau
 • Aparcament Torrent de l’Olla – Barcelona

UAB

 • Edifici B-9
 • Nanociència i nanotecnologia
 • Edifici C-2
 • Edifici C-5 Senar – Obra Civil
 • CAP Ocata de Masnou
 • CAP de Santa Eulàlia de Ronçana
 • CAP de Cardedeu
 • CAP de Salt
 • IES Castellbisbal
 • IES Matadepera
 • IES Ramon Casas i Carbó
 • Auscultació IES Constantí – Tarragona

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

 • Habitatges Bon Pastor
 • Habitatges Reina Amàlia
 • Habitatges Passeig de l’Exposició – Poble Sec
 • Habitatges Bon Pastor 2a Fase
 • Habitatges C. Fluvià
 • La Clota – Avda. de l’Estatut
 • Roc Boronat
 • Can Cortada – Passeig Valldaura
 • Via Favència
 • Habitatges Naves de Tolosa
 • Habitatges Rodalies
 • Habitatges Plaça Dolors Piera
 • UP4. C. Constitució. Can Batlló
 • Habitatges Plaça Glòries 1
 • UP8. C. Parcerisa
 • Habitatges Quatre Camins
 • Habitatges Can Fabra

LA MISIÓ DEL CONTROL TÈCNIC DESENAL CONSISTEIX EN VALORAR ELS RISCOS TÈCNICS QUE COMPORTA LA CONSTRUCCIÓ D’UNA EDIFICACIÓ


O.C.T.


La missió del control tècnic desenal consisteix en valorar els riscos tècnics que comporta la construcció d’una edificació, des de la seva concepció inicial reflectida en el Projecte Executiu fins a la seva realització durant el procés d’Execució d’Obra, i comprèn la revisió i inspecció dels següents sistemes: Fonamentació, Estructura, Divisòries i Tancaments.

Verificant l’estabilitat de l’edificació, la compatibilitat entre subsistemes i la protecció contra risc d’incendi, emetent els corresponents informes normalitzats que són la base per a la contractació de la pòlissa de l’assegurança desenal de danys a l’edificació (SDD).

Duem a terme aquesta missió per a tot tipus d’edificacions:

 • Obres noves
 • Obres iniciades
 • Obres acabades
 • Rehabilitacions i reformes

COTCA a més, realitza unes altres missions vinculades a les garanties triennals d’habitabilitat, com a complement al SDD o específiques i independents com:

 • Missió d’impermeabilitat de cobertes, façanes i soterranis.
 • Instal·lacions.
 • Obra secundària i acabats.